privaGebruiksvoorwaarden Beeldoverleg

Gebruiksvoorwaarden Beeldoverleg Juli 2023

Totstandkoming overeenkomst

 1. Deze overeenkomst komt tot stand tussen Beeldoverleg, onderdeel van 10DSGN in Utrecht (KvK 9064103, BTW ID NL 004833386B25), hierna te noemen ‘Beeldoverleg’, en de geregistreerde gebruiker met een actief abonnement op de Beeldoverleg dienst, hierna te noemen ‘de gebruiker’.
 2. De gebruiker heeft voorafgaand aan de aanmelding voor de Beeldoverleg dienst via het aanmeldformulier op de website aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst.
 3. De gebruiker kan deze voorwaarden afdrukken en/of opslaan op een lokale schijf of andere informatiedrager.
 4. Beeldoverleg behoudt zich het recht voor om prijzen en/of voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in prijs en/of voorwaarden zullen ten minste 30 dagen vóór ingangsdatum worden aangekondigd per e-mail aan het door de gebruiker aangegeven e-mailadres en op de website Beeldoverleg.nl. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met een of meer wijzigingen, dan heeft hij/zij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de gebruiker niet uiterlijk per ingangsdatum van de wijzigingen opzegt, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Gegevens en persoonsgegevens

 1. De door de gebruiker ingevoerde gegevens blijven eigendom van de gebruiker. Beeldoverleg voert geen controle of verificatie uit over gegevens en informatie die de gebruiker invoert.
 2. Persoonsgegevens worden door Beeldoverleg verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring.
 3. De gebruiker vrijwaart Beeldoverleg van alle claims wegens inbreuken op privacy door gebruikers.
 4. Beeldoverleg heeft het recht om op de gegevens die met voor Beeldoverleg worden verwerkt analyses te doen op geaggregeerd niveau voor statistische doeleinden.

Gebruiksrecht Beeldoverleg

 1. Deze overeenkomst geeft de gebruiker het beperkte recht van gebruik van de  Beeldoverleg dienst waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt toegang tot de dienst verkregen.
 2. Dit gebruiksrecht is persoonsgebonden, de verkregen gebruikersnaam en wachtwoord mogen  door de gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde.
 3. De Beeldoverleg dienst is gebouwd op de open source applicatie Jitsi Meet. De auteursrechten van de op deze applicatie gebouwde dienst behoren uitsluitend toe aan Beeldoverleg. De auteursrechten op alle bij de dienst behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan Beeldoverleg.

Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en iedere andere in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst toegewezen toegangs- en identificatiecode en zal bij de behandeling hiervan alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen. Schade of kosten als gevolg van verkeerd gebruik, dan wel misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord, komen voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht om bij de constatering dan wel het vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord hiervan per omgaande melding te maken bij Beeldoverleg. Het is Beeldoverleg in deze gevallen toegestaan de gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.
 2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking van de noodzakelijke software, hardware, internetverbinding, etc., om het gebruik van de dienst mogelijk te maken.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de dienst en zal deze uitsluitend aanwenden voor legale en legitieme doeleinden. De gebruiker vrijwaart Beeldoverleg voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van de dienst evenals de eventuele resultaten daarvan.
 4. Het is de gebruiker niet toegestaan de dienst te gebruiken voor het maken van reclame;  het verspreiden van berichten op een wijze die kan worden aangemerkt als “spamming”;   het verspreiden, aanbieden,  toegankelijk maken van materiaal of informatie waarvan de inhoud in strijd is met de wet of de openbare orde.
 5. Beeldoverleg is gerechtigd deze overeenkomst op te schorten of de toegang tot de dienst te blokkeren voor de duur dat de gebruiker deze in strijd met deze bepaling gebruikt. Dit geldt tevens bij niet-geautoriseerd gebruik en/of bij gebruik van de dienst door inbreuk van derden. Schade of kosten als gevolg hiervan komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Garantie en ondersteuning

 1. Beeldoverleg garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst de goede werking van de dienst in overeenstemming met de door Beeldoverleg vastgestelde specificaties, eigenschappen en functies. Beeldoverleg kan er evenwel niet voor instaan dat de dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
 2. Beeldoverleg zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele problemen en/of storingen aan de website dan wel het netwerk zo spoedig mogelijk te verhelpen dan wel te doen verhelpen. Gebreken in de dienst die door Beeldoverleg is ontwikkeld, dienen door de gebruiker gedetailleerd te worden omschreven en schriftelijk binnen veertien dagen na constatering te worden gemeld. Beeldoverleg zal zich er voor inspannen deze gebreken in de dienst binnen een redelijke termijn op te sporen en te herstellen.
 3. Beeldoverleg draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst zorg voor ondersteuning naar de gebruiker bij het gebruik van de dienst. Deze ondersteuning betreft de op de website gepubliceerde handleidingen en telefonische ondersteuning, d.w.z. het telefonisch beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de gebruiker met betrekking tot de functionele werking van de dienst gedurende de openingstijden van de helpdesk. Deze openingstijden zijn op werkdagen van 9.00 tot 17:00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en overige dagen en tijden waarop de Beeldoverleg helpdesk gesloten is. Deze dagen worden gepubliceerd op de website van Beeldoverleg. Deze telefonische support wordt enkel verleend aan de geregistreerde gebruiker en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer per maand. Er wordt uitsluitend support verleend voor de actuele release van de dienst.

Nieuwe releases en uitbreidingen

 1. Beeldoverleg is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande dienst over te nemen in een nieuwe release.
 2. Beeldoverleg kan zonder voorafgaand overleg extra functionele mogelijkheden aan de dienst toevoegen in een nieuwe release.

Dienstverlening en Aansprakelijkheid

 1. Alle diensten van Beeldoverleg worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting. Beeldoverleg zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met de nodige zorg uit te voeren. Beeldoverleg kan echter niet instaan voor een probleemloze en ononderbroken beschikbaarheid en de volledige betrouwbaarheid van de website dan wel het netwerk waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld. Dit valt buiten de invloedsfeer van Beeldoverleg.
 2. Beeldoverleg is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door de gebruiker zijn verkregen. De gebruiker zal de resultaten zelf op juistheid en volledigheid dienen te controleren.
 3. Beeldoverleg kan de dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en/of het verhelpen van storingen. Deze buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en voor zover mogelijk buiten kantoortijden plaatsvinden. Beeldoverleg zal de buitengebruikstelling zoveel mogelijk aankondigen op haar website. Voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker is Beeldoverleg niet aansprakelijk.
 4. Uitgezonderd schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Beeldoverleg, is Beeldoverleg nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voor zover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde over zes kalendermaanden met een maximum van € 1.000 en zulks slechts indien en voor zover de ter beschikking gestelde dienst is aangewend voor zijn uiteindelijke bestemming.

Prijs en betaling

 1. De prijs die de gebruiker verschuldigd is voor het gebruik van de dienst en voor het recht op service en support zoals hierboven omschreven, bestaat uit een maandelijks abonnementsbedrag. Tenzij anders is overeengekomen worden de verschuldigde bedragen in rekening gebracht per elektronische factuur en vindt betaling plaats per automatische incasso.
 2. Bij niet-tijdige betaling, daaronder begrepen het niet-uitvoeren of storneren van een automatische incasso, wordt het account van de gebruiker geblokkeerd tot de betaling gelukt is.

Duur en opzegging overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is mogelijk tot twee dagen voor het einde van de abonnementsperiode.
 2. De gebruiker is gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst per direct te beëindigen. Opzegging kan uitsluitend via de website.
 3. Met het beëindigen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de gebruiker op de Beeldoverleg dienst. Tevens vervalt dan het recht op support en service zoals hierboven omschreven.

Overige bepalingen

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Voor zich tot een rechter te wenden, verbinden partijen zich om eerst te trachten een geschil in der minne op te lossen.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.